استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستانی - بخش اورژانس

استاندارد های اعتبار بخشي اورژانس

مدیریت و سازماندهی

1)   برنامه استراتژیک

1-1) نسخه ای از برنامه استراتژیک بیمارستان در این بخش در دسترس است.

1-2)در بخش اورژانس، نسخه ای خوانا و قاب شده از رسالت بیمارستان، در محلی مناسب وقابل رؤیت، نصب شده است.

1-3) تمام کارکنان بخش اورژانس،از رسالت بیمارستان و نقش این بخش  در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک آن اطلاع دارند.

2)   رئیس بخش

2-1) شرايط احراز رياست بخش اورژانس، به ترتيب ارجحيت عبارت است از:

·         دارا بودن مدرك دكتراي تخصصي طب اورژانس

·         دارا بودن مدرك دكتراي تخصصي يكي از انواع طب باليني و حداقل
2 سال سابقه كار در بخش اورژانس

·         دارا بودن مدرك دكتراي حرفه اي پزشكي عمومي و حداقل 4 سال
سابقه كار در بخش اورژانس

3)   سرپرستار بخش

3-1) شرايط احرازبراي سرپرستار بخش اورژانس، به ترتيب ارجحيت عبارت است از:

·     دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي ارشد  پرستاري، مدرک[1] (RN) وحداقل1 سال سابقه كار در بخش اورژانس به علاوه مدارك
گذراندن حداقل 40 ساعت دوره هاي مديريت عمومي و 40 ساعت دوره هاي مديريت
پرستاري(دوره های مورد تأیید وزارت بهداشت) و گذراندن دوره هاي حرفه اي تكميلي بخش
اورژانس

·      دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي پرستاري، مدرک (RN) و گذراندن
دوره هاي حرفه اي تكميلي بخش اورژانس  و حداقل 3 سال سابقه كار در بخش اورژانس  به علاوه مدارك گذراندن حداقل 40 ساعت دوره هاي مديريت عمومي و 40 ساعت دوره هاي مديريت پرستاري(دوره های مورد تأیید وزارت بهداشت)

·     دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي پرستاري، مدرک (RN) و حداقل 3 سال
سابقه كار در بخش اورژانس و گذراندن دوره هاي حرفه اي تكميلي بخش اورژانس

·     دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي پرستاري، مدرک (RN) و گذراندن دوره
هاي حرفه اي تكميلي بخش اورژانس و حداقل 1 سال سابقه كار در بخش اورژانس

4)   پزشك مقيم

4-1) بخش اورژانس در تمام اوقات شبانه روز و در تمامی روزهای هفته از حضور پزشك مقيم برخوردار است.

4-2) شرایط حضور پزشکان متخصص در بخش اورژانس، به ترتیب ارجحیت عبارت است از:

·      پزشکان متخصص طب اورژانس، داخلی، کودکان، زنان، جراحی و بیهوشی
به صورت شبانه روزی مقیم بیمارستان است.

·      پزشکان متخصص به صورت شبانه روزی در دسترس(آنکال) هستند.

5)   پرستار مسئول شيفت

5-1)شرايط لازم براي پرستاران مسئول شيفت در بخش اورژانس، عبارت است از:

·        دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي پرستاري، مدرک (RN)  و حداقل 1 سال
سابقه كار در بخش اورژانس و گذراندن دوره هاي حرفه اي تكميلي بخش اورژانس

·         دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي پرستاري، مدرک (RN)  و گذراندن
دوره هاي حرفه اي تكميلي بخش اورژانس

مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی

 6)   پرونده پرسنلی ( كاغذي/الکترونیک)

6-1) پرونده پرسنلی ( كاغذي/الکترونیک)هر یک از کارکنان بخش اورژانس، حداقل  شامل موارد ذيل بوده و یک نسخه از آن در دسترس رئیس بخش است:

·     نام و نام خانوادگی، جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و
خویشاوندان یا دوستانی که در صورت لزوم، از طریق آنها بتوان با وي تماس گرفت) و سمت سازماني

·         شرح وظایف شغلی امضاء شده توسط فرد

·         چک لیست های گذراندن دوره توجیهی بدو ورود، مباحث ایمنی، سلامت شغلي و بهداشت محیط امضاء شده توسط فرد

·         کپی  آخرين مدرک تحصیلی

·         کپی مدارك دوره های آموزشی طی شده

·         مستندات مربوط به آزمونهای اولیه و دوره ای توانمندی کارکنان به منظور انجام مسؤلیت های محوله

·         مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزيابي حرفه ای و غیر حرفه ای كاركنان

·         مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت

7)   لیست کارکنان

7-1) در بخش اورژانس، لیستي از كليه کارکنان این بخش، در تمام  اوقات شبانه روز در دسترس بوده و حداقل شامل موارد ذيل است:

·         نام و نام خانوادگی

·         جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که در صورت لزوم، از طریق آنها بتوان با وي تماس گرفت).

·         سمت سازماني

7-2) لیست نوبت کاری شبانه روزی هر ماه با ذکر نام و سمت افراد در آن نوبت کاری، در محلي مناسب و قابل رؤيت، بر روي ديوار يا تابلوي اعلانات نصب شده است.

7-3) هر يك از پرسنل باليني در طول 24 ساعت،  حداكثر 12ساعت به طور متوالي به ارائه خدمات  مي پردازند(به جز در موارد بروز بحران كه بر اساس برنامه مديريت بحران سازمان عمل مي شود).

7-4) یک لیست از پزشکان، متخصصان و مشاوره دهندگان آنکال یا مقیم که در موارد اورژانس بتوان با آنها تماس گرفت، درتمام اوقات شبانه روز دربخش اورژانس، در دسترس است.

7-5) لیست نوبت شبانه روزی هرماه گروه احیاء، در محلی مناسب و قابل رویت بر روی دیوار یا تابلوی اعلانات نصب شده است.

7-6) برنامه نوبت کاری افرادی که اقدامات تریاژ را انجام می دهند، در محلي مناسب و قابل رؤيت، بر روي ديوار يا تابلوي اعلانات نصب شده است.

7-7) براي  مواردي كه نیاز به حضور اورژانسي پرسنل-  خارج از لیست نوبت شبانه روزی - مي باشد، برنامه ريزي انجام شده است.

7-8) مستنداتي كه نشان مي دهند محاسبه وچينش پرسنل در هر نوبت کاری، متناسب با تعداد بيماران و حجم کاراست، در بخش موجود است.

 8)   دوره توجیهی بدو ورود

8-1)  در بخش اورژانس، یک  کتابچه/مجموعه توجیهی برای آشنا سازی کارکنان جدید با شرایط عمومی بیمارستان و ویژگیها و نکات اختصاصی  این بخش، موجود است که حداقل شامل موارد ذیل است:

·     معرفی کلی بیمارستان (ازجمله نقشه  ساختمان، موضوعات مربوط به
رعايت حقوق گيرندگان خدمت، ایمنی بیمار، برنامه کنترل عفونت، موضوعات آتش نشانی، مديريت بحران، مدیریت خطر، ویژگیهای فرهنگی و بومی مردم منطقه، نمودار و سلسله مراتب سازمانی، قوانین مربوط به رعايت استانداردهاي پوشش، امور اداری ومالی همچون مرخصی  ها، تاخیر و تعجیل، حضور و غیاب،حقوق و مزایا، پاداش و اضافه کار، روند ارتقای شغلي و امکانات رفاهی)

·      معرفي جزئيات و آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های خاص این بخش و موارد مرتبط با مسؤلیت ها و شرح وظایف هر فرد

·       زیر مجموعه ای حاوی اطلاعات مربوط به کلیه تجهیزات اختصاصی این بخش

9)   آزمون صلاحیت و  توانمندی  کارکنان

9-1) مستندات نشان می دهند که آزمون اولیه/ دوره ای توانمندی کارکنان با توجه به نقش ها ومسؤلیت های آنان، انجام می شود.

9-2) مستندات نشان می دهند که آزمونهای توانمندی دوره ای حداقل سالی یک بار، برای تمام  کارکنان، برگزار می شوند.

9-3) مستندات نشان می دهند  که اقدامات اصلاحی به منظور رفع نارسایی هاي شناسایی شده در آزمون دوره ای توانمندی کارکنان، انجام می گیرد.

9-4) مستندات نشان مي دهند كه اثربخشي اقدامات اصلاحي انجام شده در جهت ارتقای توانمندي دوره ای كاركنان، مورد بررسي قرار می گیرند.

10) آموزش و توانمندسازی کارکنان

10-1) بخش اورژانس یک گزارش ارزیابی سالانه از نیاز های آموزشی کارکنان این واحد، در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک و برنامه بهبود كيفيت سازمان، به واحد آموزش یا کمیته بهبود کیفیت بیمارستان، ارایه می نماید.

10-2)    مستنداتی که نشان می دهند تمام کارکنان، دوره هاي آموزشی لازم را حداقل سالی یک بار، گذرانده اند، در پرونده پرسنلی آنان، موجود است.

10-3)    مستنداتی که نشان می دهند کارکنان حداقل سالی یک بار در دوره های باز آموزی مدون و غیرمدون رسمی و مرتبط، شرکت می نمایند، موجود است.

10-4)    مستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان بخش، در فواصل زمانی مناسب، آموزش هاي لازم در زمينه اجرای صحیح احياي قلبي- ريوي پایه را دريافت مي نمايند، موجود است.

10-5)    مستنداتي كه نشان مي دهند تمام پزشکان و پرستاران بخش اورژانس،
حداقل سالی یک بار، آموزش های لازم در زمینه انجام احیای قلبی- عروقی پیشرفته و
استفاده از دفیبریلاتور، ونتیلاتور و سایر تجهیزات تخصصی مربوطه را دریافت می نمایند، موجود است.

10-6)    مستنداتي كه نشان مي دهند تمام  كاركنان در زمينه ي نقش خود در تشخيص ارزشها و عقايد گیرندگان خدمت و رعايت حقوق آنان به طور مستمرآموزش می بینند، موجود است.

10-7)    مستنداتي كه نشان مي دهند تمام  كاركنان در زمينه ي ارتقای مهارت های رفتاري وارتباطی خود، به طور مستمرآموزش می بینند، موجود است.

10-8)    مستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان در زمينه ایمنی بیمار، کنترل عفونت، بهداشت محيط، ايمني و سلامت شغلی، آتش نشاني، مديريت خطر و مدیریت
بحران، سالانه آموزش مي بينند، موجود است.

10-9)       تمام کارکنان این بخش حداقل یک بار در سال، تمرین(drill) آتش نشاني انجام می دهند.

11)   کتابچه/مجموعه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

11-1)    کتابچه /مجموعه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط، در این بخش
موجود و شامل موارد ذیل است:

·    اطلاعات عمومی در ارتباط با  ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

·    اطلاعات اختصاصی برای این  بخش، شامل وجود و استفاده از وسایل حفاظت فردی

11-2)    اطلاع رساني در خصوص جديدترين نكات و روشهاي ايمن عملكرد و سلامت شغلي ويژه اين واحد، با هدف كاهش خطرات شناسائي شده واحد، از طريق بروشور(جزوه آموزشی) انجام می شود. 

12) خط مشی ها وروش ها

12-1) یک کتابچه/مجموعه  خط مشی ها و روشها در بخش اورژانس وجود دارد
که موضوعات مدیریتی و باليني اين بخش را توصیف  می نماید:

·        خط مشی ها و روشها در تمام بیمارستان دارای قالب یکسان و یکنواخت هستند.

·         خط مشی ها و روشها به طور منظم بازنگری مي شوند.

·         خط مشی ها به روشنی مشخص هستند.

·         روشها به روشنی مشخص هستند.

·         كتابچه /مجموعه دارای يك فهرست دقیق است.

·         كتابچه /مجموعه دارای نمايه مشخص است.

12-2)       خط مشی ها و روشهاحداقل شامل موارد ذیل هستند:

·         رعايت حقوق گيرندگان خدمت

·     برطرف کردن موانع دسترسی به خدمات مراقبتی (مواردی چون زبان، ناتوانی ها و
معلولیت های جسمانی، ارزش ها و اعتقادات و..).

·         ارائه خدمات استاندارد در تمام ساعات شبانه روز و در تمام  روزهای هفته(اعم از تعطیل و غیر تعطیل)

·         فرآیند  پذیرش، انتقال درون و برون بخشی، ارجاع و ترخيص

·         پاسخ دهی در موارد بحران

·         چگونگي ثبت دستورات مراقبتي و دارويي كه به صورت شفاهي (به عنوان مثال توسط پزشك آنكال) داده مي شوند.

·         چگونگی انجام تریاژ

·         استمرار مراقبت مطلوب از بیماران در انتهای هر نوبت کاری و زمان تحویل نوبت

·         استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می نماید.

·         چگونگی گند زدایی سریع محل  دارای احتمال آلودگي توسط بیمارعفونی

·     انتقال سریع  و زود هنگام بیماران شدیداً  بد حال ومجروحین به بخش های ویژه و دیگر بخش ها.

·     راهنماهای طبابت باليني حداقل در پنج مورد از حالات وخيم و شايع در مراجعه كنندگان به اورژانس همچون شوک، ترومای متعدد، درد قفسه سینه (راهنماهای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

·         كد احیاء

·     شناسائی بیماران حداقل با 2 شناسه که هیچ یک شامل شماره اتاق یا تخت بیمار نباشد (به ویژه درموارد تشابه اسمی و گروه هاي در معرض خطر ) قبل از انجام هرگونه پروسیجر درمانی، تشخیصی، تجوبز دارو و یا تزریق خون و فراورده های خونی

13)پذیرش در بخش و ارزیابی بيمار

13-1)       اولين ارزیابی بيمار توسط پزشک و تکمیل فرم های مربوطه، در محدوده زمانی که توسط بیمارستان مشخص شده است، انجام می گیرد.

13-2)       اولين ارزیابی بيمار توسط پرستار و تکمیل فرم های مربوطه، در محدوده زمانی که توسط بیمارستان مشخص شده است، انجام می گیرد.

13-3)    در طی تمام مراحل مراقبتی بیمار، پزشک معالج بیمار مشخص شده وهمه مشاوره ها، درمان ها و مراقبت های لازم، با اطلاع و هماهنگی وی  انجام می پذیرد.

13-4)     پزشک معالج داروهای در حال مصرف بیمار را در هنگام پذیرش در بخش، مورد بررسی قرار داده و داروهای لازم را به دستورات دارویی بیمار اضافه می نماید.

13-5)    در بیمارستان  با توجه به وضعیت بیماران بستری در هنگام پذیرش، نیاز های آنان به خدمات تسکینی، درمانی، تغذیه ای و مددکاری اجتماعی،ارتقای سلامت، 
مشخص می شوند تا بیماران در حداقل زمان ممکن، حداکثر خدمات مورد نیاز را دریافت
نماید.  

 

گزارش پرستاری:

13-6)       یک پرستار با مدرک حداقل کارشناسی پرستاری، بیمار را در بخش پذیرش نموده و موارد زیر را ثبت مي نماید:

·      شکایت فعلی بیمار و دلیل بستری شدن وی

·       ساعت و تاریخ پذیرش در بخش

·      نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت سلامت جسمی و روحی بیمار در هنگام پذیرش (ارزیابی پرستاری)

·      برنامه درمانی وکلیه بررسی ها و آزمایش های درخواست شده توسط پزشک معالج.

·       توضیحات و آموزش های ارائه شده به بیمار و همراهان وی توسط پرستار

·      نحوه ورود بیمار به بخش (به طور مثال با صندلی چرخ دار)

گزارش پزشکی:

13-7)    پزشک معالج، پس از انجام ارزیابی ها و اقدامات لازم، موارد زیر را در پرونده  بیمار ثبت می نماید:

·         ساعت و تاریخ انجام ویزیت

·          تمام نتایج حاصل از اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی بیمار

·         تمام دستورات درمانی و مراقبتی، بررسی ها و اقدامات پاراکلینیکی لازم

·         توضیحات و آموزش های ارائه شده به بیمار و همراهان وی توسط پزشک معالج

 14)پرونده بیمار

14-1)    برای تمام کارکنانی که مجاز به ثبت اطلاعات در پرونده یا گزارش های مربوط به بیمار هستند، حداقل های قابل قبول برای نوشتن شرح حال، معاینه فیزیکی و گزارش های مربوط به بيمار، مشخص شده است.

14-2)    در ثبت مستندات در پرونده بیمار(یا سایر گزارش های مربوط به بیمار) حداقل موارد ذیل رعایت می شوند:

·         تمام اطلاعات با خودكار نوشته  مي شوند.

·         تمام مستندات با خط خوانا ثبت می شوند.

·         نام، نام خانوادگی و شماره پرونده بیمار در تمام صفحات  و روی جلد پرونده وی ثبت می شوند.

·         زمان و تاریخ ثبت هر یک از اطلاعات وارد شده، مشخص می باشد.

·         درپایان تمام مستندات پرونده و گزارش های بیمار، امضاء و مهر ثبت کننده اطلاعات آمده است.

·         هیچ فضای خالی بین و پایان نوشته ها و امضای انتهای آنها وجود ندارد.

·     درمستندات و گزارش های مربوط به بیماران، هیچ  نوع وسيله  اصلاح کننده و پاک کننده اطلاعات (مانند لاك غلط گير) استفاده نشده است.

·     در صورتی که  در پرونده بیمار جمله ای اشتباه نوشته شده باشد، روی آن  فقط یک خط کشیده شده و بالای آن نوشته  می شود (( اصلاح شد))و در پايان دستورات
پزشك و گزارش پرستاري تعداد موارد خط خوردگي با حروف ذکرشده  وسپس امضاء، مهر و سمت فرد ثبت می گردد.

·         مستند سازی در بخش اورژانس باید در فرمهای طراحی شده خاص این بخش باشد ودر پرونده بيمار نگهداری شود.

·         شواهد مستندی ازعملکرد تریاژ، در پرونده پزشکی بیماران وجود دارد.

تذکر: برخی از موارد، خاص ثبت کاغذی هستند و در صورت ثبت الکترونیک اطلاعات، بررسی نخواهند شد.

 15)   ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار

15-1)  پزشکان، پرستاران و سایر افرادی که در فرآیند  مراقبت  از بیمار، با پزشک معالج وی همکاری می کنند، به منظور تجزیه وتحلیل، یکپارچه نمودن و استمرار ارزیابی ها و
مراقبت ها، با یکدیگر مشارکت می نمایند.

15-2)       کارکنان درمانی واجد صلاحیت، ارزیابی مجدد بیمار را در فواصل زمانی مناسب انجام داده و نتایج را درپرونده بیمار، ثبت می نمایند:

·         پیشرفت برنامه مراقبتی طی 24 ساعت اولیه از زمان پذیرش توسط پرستار

·         ثبت گزارش های روند مراقبت از بیمار  توسط پرستار، حداقل یک بار در هر نوبت

·      ثبت علائم حیاتی، میزان جذب و دفع و... و پیگیری انجام به موقع آزمایش ها و سایر اقدامات لازم، با توجه به برنامه و دستورات مراقبتی بیمار، توسط پرستار

·     ثبت روزانه وضعیت بیمار، تغییرات برنامه مراقبت یا سایر موارد، توسط پزشک معالج
(در صورت لزوم وبا توجه به شرایط بیمار، در فواصل زمانی کوتاهتر)

15-3)     بيماران از جهت مديريت درد و برطرف كردن نيازهاي تسكيني، به طور مستمر ارزيابي و كنترل مي شوند.

15-4)      اقدامات مراقبتی، بر اساس برنامه ها و دستورات ثبت شده در پرونده انجام می شوند.

15-5)     در زمان ترخیص، برگه خلاصه پرونده  به صورت کامل، خوانا و مطابق با خط مشی ها و روش های بیمارستان، تکمیل شده و نسخه ای از آن، به بیمار تحویل     می گردد.

15-6)     در زمان ترخیص، پزشک معالج بیمار، آموزش های لازم در زمینه مراقبتهای پزشکی را به شیوه ای ساده و قابل درک به بیمار و همراهان وی ارائه نموده و درپرونده وی ثبت می نماید.

15-7)     در زمان ترخیص، یکی از پرستاران، آموزش های لازم در زمینه مراقبتهای پرستاری را به شیوه ای ساده و قابل درک به بیمار و همراهان وی ارائه نموده و درپرونده  وی  ثبت می نماید.

15-8)     زمان مراجعه جهت پیگیری پس از ترخیص، درپرونده بیمار ثبت  و توسط پرستار، به وی توضیح داده می شود.

15-9)          اطلاع رساني و اعلام نتايج معوقه تست هاي پاراكلينيك به بيماران و مراقبان آنان بعد از ترخيص از بيمارستان صورت می پذیرد.

16)   دستورات دارویی

16-1)    یک نسخه از کتاب/مجموعه دارویی که توسط کمیته دارویی بیمارستان و منطبق با فهرست دارویی ملی تهیه شده است، در بخش اورژانس در دسترس است.

16-2)    کتابچه دارویی، حاوی شرح داروهای كودكان، اورژانسي و نيزروش تجویز آنها، محاسبه دوز دارویی و عوارض ناخواسته احتمالی آنها است.

16-3)    فرآیند تعيين دوز دارویی، محاسبه، روش و تجویز داروها توسط پزشک انجام و ثبت می شود.

16-4)    فرایند محاسبه و اجرای دستورات دارویی توسط پرستار انجام و ثبت می شود.

16-5)    فرایند محاسبه و اجرای دستورات دارویی، داروهای پر خطر توسط دو کارشناس پرستاری نجام و ثبت می شود و با درج امضاي هر كارشناس، تأييد مي گردد.داروهاي خطرناك حداقل شامل موارد ذیل هستند:

·         تمام مخدرها و داروهای تزریقی تحت کنترل وزارت بهداشت

·          دیگوکسین وریدی

·         انسولین

·         اولین دوز آنتی بیوتیک های وریدی

·          ترکیبات تغذیه کامل وریدی

·         دوزهای كودكان از ویال های چند دوزی

·         خون و فرآورده های خونی

·         کلرور پتاسیم( مطابق توصیه سازمان جهانی بهداشت در خصوص راه حلهای نه گانه ایمنی بیمار)

16-6)   بیمارستان فرآیندی را جهت اطمینان از اینکه داروی درست، به روش درست و از راه صحیح، در  زمان درست ، به مقدار درست، به فرد درست داده می شود، پیش بینی و مکتوب ساخته است و کارکنان مطابق آن عمل می نمایند.

16-7)  همواره آنتی دوت ها و یک لیست ازآنها در یک مکان مناسب و در دسترس، در بخش اورژانس وجود دارد.

16-8)  باید فهرست داروهای ضروری پزشکی و داروهای نجات بخش جهت مراقبت
اورژانس در دسترس باشد و در تمام ساعات و در همه قسمت های اورژانس تامین  شود.

16-9)    ضروری است که تمامی داروهای لازم جهت ارائه مراقبت های اورژانسی، مطابق با دستورالعمل ها و آیین نامه های  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمامی اوقات شبانه روز و درهمه قسمتهای اورژانس در دسترس باشند. 

16-10)   سرپرستار بخش یا پرستار مسئول شیفت، داروهای مخدر را کنترل می کند.

16-11)    پرستار مسؤول داروهای مخدر، کلید را همواره نزد خود نگهداری می نماید.

16-12)    داروها  مخدر باید در تمام مواقع در یک قفسه  قفل دار، محفوظ باشند و کلید نزد پرستار مسئول دارو های مذكور، نگهداری شود.

 17)   آموزش بیمارو همراهان

17-1)    به بیماران بستری و همراهانشان توضيحات مناسب و قابل درك در مورد نوع مراقبت  در نظر گرفته  شده، روشهاي جايگزين، پیامدهای احتمالي ناشي از درمان و هر گونه هزینه مورد انتظار  ارائه می شود.

17-2)       نام فرد يا افراد مسؤول ارائه آموزش به بیماران و همراهان آنان در پرونده بیمار ثبت شده است.

17-3)    بروشور(جزوه آموزشی) در رابطه با حداقل 5 مورد از شایع ترین علل مراجعه و بستری درهر بخش تخصصی و همچنين نكات بهداشتي درماني مهمي كه بيماران
اين بخش، بايد رعايت نمايند، در بخش اورژانس برای استفاده بیماران و همراهان آنان
در دسترس می باشد.

امکانات و ملزومات

18)        خدمات پشتيباني بخش هاي پاراكلينيك

18-1)    خدمات پشتیبانی بخش اورژانس باید به صورت شبانه روزی در دسترس باشد مانند: تصویر برداری، آزمایشگاه، خدمات دارویی و بانک خون

18-2)    یک سیستم برای بازبینی و ارائه گزارش  تصاویر توسط یک تصویر بردارحداکثر ظرف   24 ساعت، همراه با گزارش بالینی وجود دارد.

18-3)    فهرست آزمایشهای اورژانس و جدول زمان بندی پاسخ دهی آنها مطابق با فهرست و زمان پاسخ دهی تعیین شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موجود است.

18-4)    امکان دریافت پاسخ آزمایشهای اورژانسی در زمان معین مطابق با الزامات تعیین شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موجود است و در این خصوص کتبا با آزمایشگاه  توافق شده است .

19)   ترالی اورژانس

19-1)       ترالی اورژانس در دسترس بوده مطابق آیین نامه وزارت بهداشت، حداقل حاوی موارد ذیل است:

·      دفیبریلاتور

·      مانیتورقلبی، پالس اکسیمتر و امكانات پيس ميكر موقت

·      داروهای اورژانس

·       لوله هوایی (Air Way) در تمامی اندازه ها

·      لوله تراشه برای نوزادان، کودکان وبزرگسالان (یکبار مصرف)

·      آمبوبگ مناسب برای کودکان وبزرگسالان

·      لارنگوسکوپ با تیغه هایی درتمامي اندازه ها

·      باتری و لامپ یدک برای لارنگوسکوپ

·      تخته احیا (بک بورد) اطفال و بزرگسال

·      ساكشن

·      کپسول اکسیژن و ملزومات (پروآماده استفاده)

19-2)    مستندات نشان می دهند که پرستار مسئول از آماده، کامل و به روز بودن داروها و امکانات  ترالی اورژانس، اطمینان حاصل می نماید.

19-3)       شواهد مستند نشان می دهند که دفیبریلاتور/ مانیتور در تمام اوقات آماده استفاده مي باشد.

19-4)    مانیتور قلبی قابل حمل و دفیبریلاتور، برای مواردی که نیاز به انتقال بیمار وجود دارد، جدا از ترالی اورژانس بخش، موجود می باشند.

 20)   امکانات

20-1)       کاركنان، امكانات وتجهیزات مناسب برای دستیابی به اهداف مراقبتی  بیماران و تامین ایمنی بیمار و کارکنان  را در اختیار دارند.

20-2)       امکان دسترسی آسان به هر تخت و  ارائه مراقبت های اورژانسی مقدور مي باشد.

20-3)       هر تخت یک سیستم فراخوان  اضطراری پرستار دارد.

20-4)       همه پریزهای یو پی اس به وضوح مشخص مي باشند.

20-5)       اتاق درمان در بخش وجود دارد.

20-6)       در بخش، اتاق ایزولاسیون برای جداسازی بیماران عفونی، وجود دارد.

20-7)    در بخش یک اتاق برای جداسازی بیماران اعصاب و روانی که نیازمند جداسازی می باشند، وجود دارد.

20-8)       اتاق نگهداری وسایل تمیز وجود دارد.

20-9)       اتاق نگهداری وسائل کثیف وجود دارد.

20-10)   امکان رعایت بهداشت دست ها برطبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت موجود است.

21)فضای فیزیکی 

21-1)       بخش اورژانس باید دارای ورودی جداگانه جهت پذیرش حالات اورژانسی باشد.

21-2)       ورودی باید حفاظ مناسب جهت تغییرات آب وهوا داشته باشد(مسقف باشد).

21-3)       ورودي بايد دارای سطح شیب دار(رمپ)  جهت افراد ناتوان باشد.

21-4)       دسترسی آسان برای  آمبولانس، خودرو یا افراد پیاده میسر مي باشد.

21-5)    مسیرها و قسمتهای مختلف داخل و خارج ساختمان به وسیله نشانه ها
و راهنماهای مناسب  به راحتی قابل شناسایی هستند.

21-6)       دسترسی از اورژانس به دیگر خدمات نظیرتصويربرداري و آزمایشگاه، به سهولت میسر است.

ایمنی، بهبود کیفیت و جمع آوری داده ها

22)      ایمنی فیزیکی 

22-1)       سیستم زنگ خطرنگهبانی متصل به مرکز، در دسترس وسالم مي باشد.

22-2)       داخل اتاق های اورژانس، سیستم زنگ خطر متصل به مرکز نگهبانی وجایی که سریعاً جوابگو باشند، وجود دارد.

22-3)       نگهبان در زمان مورد نیازدر بخش اورژانس، فوراً در دسترس مي باشد.

22-4)       نگهبان آموزش امنيتي را گذرانده است یا حداقل 2 سال سابقه کار در این پست را دارد

22-5)       دسترسی به منطقه مراقبت از بیماران بخش اورژانس، کنترل شده و محصور مي باشد.

23)                         بهبود کیفیت

23-1)       بخشی از برنامه بهبود کیفیت بیمارستان که مربوط به این بخش می باشد در دسترس است.

23-2)       برنامه بهبود کیفیت این بخش هماهنگ با برنامه بهبود کیفیت بیمارستان است.

23-3)       برنامه بهبود کیفیت این واحد شامل موضوعات بالینی ومدیریتی است.

23-4)       برنامه بهبود کیفیت بایستی دارای شاخص های عملكردي اختصاصی،
قابل اندازه گیری، واقع بینانه و دارای زمان بندی باشد.

23-5)       مستندات نشان می دهند که اجرای برنامه های بهبود کیفیت و مداخلات اصلاحی، به طور دائمی پایش می شوند.

 24)      جمع آوري و تحلیل داده ها

24-1)       داده های بخش اورژانس جمع آوری و رايانه اي مي شوند.

24-2)       علت منطقی جمع آوری هر داده، شرح داده شده است.

24-3)       چک لیست برای ممیزی داخلی بخش وجود دارد.

24-4)       ممیزی داخلی انجام می شود.

24-5)    تحلیل نتايج مميزي داخلی و طراحی و اجرای برنامه مداخله اي مناسب  بر اساس آن، مستند شده اند.

24-6)    در خصوص نتايج بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته، به مديران و دست اندركاران، اطلاع رساني مي شود.

 

/ 0 نظر / 98 بازدید