برنامه ریزی عملیاتی و خط و مشی نویسی در سلامت

مقدمه :

مدیریت در بیمارستان تحت تاثیر دو عامل اساسی می باشد

1 شرایط سیاسی کشور ها و تبعات تغییر در نظام مدیریتی در سطح کشور

2 ویژگی های مربوط به صاحبان فرآیند ( بهره هوشی مناسب ، سطح دانش و مهارت ، قابلیت مدیریت شرایط پر استرس ، ....

لذا بر اساس استفاده از ابزار قابل قبول برای کاهش تاثیر دو عامل فوق و استاندارد سازی و یکنواخت سازی نظام مدیریت سلامت در سطح جهان ضروری است .

ابزار های استاندارد سازی شامل

برنامه استراتژیک

برنامه عملیاتی

خط مشی

روش اجرایی

دستور العمل

راهنماهای بالینی

در واقع استفاده از این تکنیک ها یک نظام راهنمای رفتاری را در اختیار پرسنل قرار می دهد که هر کدام مکمل دیگری است .

برنامه ریزی استراتژیک

کوششی است ساخت یافته برای اتخاذ تصمیم های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان ، نوع فعالیت ها و دلیل انجام آن فعالیت ها را توسط سازمان شکل داده و میسر می بخشد .

 

فرمت برنامه استراتژیک

1 – مقدمه

2 – چشم انداز

3 – رسالت

4 – ارزش ها

5 – ذینفعان

6 – تحلیل وضعیت موجود بر اساس روش )  SWOT  )

7 – تعیین وضعیت سازمان

8 – تعیین موضوع استراتژیک پیش روی سازمان

9 – استراتژی ها

10 – اهداف استراتژی

نگاهی اجمالی به مفاهیم فرمت برنامه استراتژیک

1 – مقدمه 

متنی خلاصه و مفید تدوین کننده در اول مطالب خود قرار می دهد که در آن اهداف و نقطه نظرات خود را راجع به برنامه ها و سازمان مربوطه بیان می کند .

2 – چشم انداز

دور نمای کلی سازمان را نشان می دهد

مثال : بیمارستان بر این باور است که با پایبندی به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور ، یکی از بیمارستان های برتر کشور در زمینه ارتقاء سطح سلامت باشد

3 – رسالت

رسالت ، مشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده و شامل اهداف ، وظایف اصلی ، ویژگی ها و ارزش های حاکم بر آن سازمان می باشد .

مثال : بیمارستان متعهد است که با برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و ارزشیابی موثر و با تکیه بر همکاری بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی موجود ، زمینه ارائه خدمات مطلوب آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی و درمانی در سطح منطقه با رویکرد دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم آورد .

4 – ارزش ها

ارزش ها مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژی ها بر مبنای آنها شکل گرفته و در تمام طول زمان اجراء با تکیه و نگاه بر آنها استراتژی ها به اجراء گذاشته می شوند

مثال :   اعتقاد به هویت و کرامت انسانی

 تامین عدالت در سلامت و پرهیز از هر گونه تبعیض

5 – ذینفعان

ذینفع ، افراد و گروه هایی هستند که برای رسیدن به بخشی از اهداف با نیاز های خود به سازمان وابسته اند و سازمان نیز به نوبه خود به آنها وابسته است و از آنها متاثر می شود شناسایی ذینفع به منظور ارزیابی سلایق آنها و تشخیص راه های اثر پذیری و اثر گذاری از / بر این سلایق و علایق است و کمک می کند تا پی برند کدام افراد یا سازمان ها را در فعالیت خود دخیل بدانند ، به نقش و جایگاه ذینفع در قبال خود پی برند و استراتژی کلی انگیزشی رفتاری را برای آنها طراحی کنید

مثال : نظام پزشکی

مردم و بیماران

اعضای هیئت علمی

6 – تحلیل وضعیت موجود بر اساس روش )  SWOT  )

در تحلیل وضعیت موجود روش SWOT  از جدول زیر استفاده می کنیم

محیط داخلی

 

محیط خارجی

نقاط قوت ( S  )

1 -

2 -

نقاط ضعف ( W  )

1 -

2 -

تهدید ها ( O  )

1 -

2 -

SO

1 -

2 -

WO

1 -

2 -

فرصت ها ( T  )

1 -

2 -

ST  

1 -

2 -

WT  

1 -

2 -

 

نقاط  قوت ( Strengths  ) مجموعه منابع و توانمندی های داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود یاری می نماید

نقاط ضعف (  Weaknesses  ) مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی است که مانع از تحقق اهداف سازمان می گردند .

فرصت ها ( Opportunities ) مجموعه ای از امکانات بالقوه خارج سازمان که در صورت بهره گیری از آنها توانمندی های سازمان افزایش خواهد یافت .

تهدید ها (  Threats  ) مجموعه ای از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها و تحقق اهداف سازمان می گردند

عوامل داخلی ( SW ) مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی گویند

عوامل خارجی ( OT    ) مجموعه فرصت ها و تهدید های سازمان را عوامل خارجی گویند

استراتژی هایST  : استراتژی هایی که باعث کنترل تهدید ها و یا تبدیل آنها به فرصت می شوند

استراتژی هایSO  : استراتژی هایی که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گیری از فرصت ها تدوین می شوند

استراتژی هایWT  : استراتژی هایی که سازمان را در برابر تهدید ها حفظ کرده و توانمندی سازمان را جهت کنترل و یا تبدیل تهدید به فرصت افزایش می دهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژی هایWO  : استراتژی هایی که جهت استفاده از فرصت ها و رفع کمبود ها تدوین می شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 69 بازدید