استانداردهای آموزش به بیمار

 

 

 

 

اصول آموزش به بیمار و خانواده

 

بیمارستان باید برنامه ای برای این منظور داشته باشد و فعالیت های آموزش به بیمار را هماهنگ کند .

 

بیمارستان باید منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف آموزشی را تعیین نموده و فراهم کند

 

فرآیند آموزش به بیمار باید با توجه به اصول و توسط افراد حرفه ای اجرا شود

 

در هنگام ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی به بیمار باید با توجه به نیاز های آموزشی توانائی ها ، الویت های آموزشی و آمادگی برای یادگیری ، آموزش را دریافت کند .

 

با توجه به بررسی نیاز های بیمار ، قوانین و آئین نامه ها و حیطه ارائه خدمات بیمارستان بیمار باید در مورد چگونگی استفاده موثر و ایمن از روش های درمانی آموزش ببیند .

 

در صورت لزوم بیمار باید در مورد مداخلات تغذیه ای ،رژیم متعادل یا بهداشت دهان آموزش ببیند .

 

بیمارستان باید اطمینان یابد که بیمار در مورد چگونگی استفاده موثر و ایمن از تجهییزات پزشکی و روش های درمانی به درستی آموزش دیده است .

 

بیمار باید به عنوان بخشی از درمان ، در مورد درد و کنترل آن آموزش بگیرد .

 

بیمار باید در مورد تکنیک های توانمند سازی و باز توانی به منظور بهبود عملکرد مستقل ، آموزش ببیند .

 

بیمار باید در مورد منابع موجود آموزش ببیند و در صورت لزوم بداند که چگونه می تواند خدمات مراقبتی بیشتری را دریافت کند یا دیگر نیاز های مراقبتی را چگونه برآورده سازد .

 

آموزش باید در برگیرنده اطلاعاتی از مسئولیت های بیمار در امر مراقبت باشد .

 

بیمار باید در مورد مراقبت از خود آموزش ببیند .

 

آموزش قبل از ترخیص باید به بیمار ارائه شده و بیمار خود را مسئول پیگیری درمان بداند .

 

بیمارستان یا دیگر مراکز می توانند در مواقع مناسب برنامه های آموزشی آکادمیک برای کودکان و نوجوانان مهیا کنند .

 

مواردی که در فو ق به آنها پرداختیم از نکات مهم استاندارد های آموزش به بیمار می باشد و نکته دیگری که در اجرای صحیح و دقیق این استاندارد ها لازم می باشد کارشناسان آموزش دیده در این زمینه می باشند .

شایان ذکر است که نقش ویژه پرستاران در آموزش به بیمار می تواند در تامین و دستیابی اهداف این مجموعه را تحت الشعاع  قرار دهد و برای مستند سازی آن نیاز به ثبت دقیق می باشد که به این منظور فرم آموزش به بیمار در بخش اورژانس را طراحی نموده ایم باشد که راهنمائی هایتان مشوق راه مان قرار گیرد

 

 

 

 

/ 0 نظر / 145 بازدید